Onze Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA INNERWORK

Geldig vanaf 01-07-2012


1.
Definities

1.1
Yogacentrum Innerwork: hierna ook te noemen ‘YI’, gevestigd te Haarlem, Helmlaan 64, 2015 LG, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haarlem onder nummer 34194250.
1.2
Klant: degene die lessen en of workshops of cursussen volgt of wenst te volgen bij Yogacentrum Innerwork.
1.3
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Yogacentrum Innerwork die op de Website van Yogacentrum Innerwork zijn gepubliceerd en tevens in hardcopy op de vestiging van YI verkrijgbaar zijn.
1.4
Abonnement: een abonnement voor een gelimiteerde of ongelimiteerde periode dat wordt aangeboden of is aangeboden door Yogacentrum Innerwork en dat door de Klant dient te worden betaald of is betaald om lessen
te kunnen volgen bij Yogacentrum Innerwork.
1.5
Proefles: een eenmalige les die door de Klant dient te worden betaald om een les voor de eerste keer te proberen. Een proefles is 1 maand geldig na datum van aankoop.
1.6
Proefserie: proefabonnement van 3 Proeflessen eenmalig aan te schaffen door de Klant. Een proefserie is 2 maanden geldig na datum van aankoop.
1.7
Losse les: een losse les bij Yogacentrum Innerwork die door de Klant dient te worden betaald, anders dan een les op basis van een Abonnement of een proefles of proefserie van 3 lessen.
1.8
Workshop of Cursus: een workshop of cursus die wordt of is aangeboden door Yogacentrum Innerwork en die door de Klant dient te worden betaald of is betaald om de betreffende workshop of cursus te volgen bij Yogacentrum Innerwork.
1.9
Prijslijst: De huidige prijslijst zoals gepubliceerd op de Website. De prijzen vermeld in de prijslijst zijn inclusief BTW.
1.10
Website: de website van Yogacentrum Innerwork: http://www.yogacentrum-innerwork.nl.

2.
Toepassing

2.1          Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen en lessen en voor zover van toepassing ook op Losse Lessen, Proefles(sen) en Workshops en Cursussen. Deelname aan één van de lessen, Workshops of Cursussen
of anderszins impliceert het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden door de Klant.
2.2          Yogacentrum Innerwork behoudt het recht de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen. De geldende Voorwaarden zijn altijd beschikbaar via de website van Yogacentrum Innerwork en in hardcopy in de studio. Yogacentrum Innerwork zal eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwarden duidelijk publiceren op de Website.

3.
Abonnementen

3.1          Een Abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
3.2          Klanten kunnen yogalessen volgen op basis van een Abonnement. Voor Klanten die voor het eerst bij Yogacentrum Innerwork komen is een Proefles en een Proefserie  beschikbaar en eventueel Losse Lessen volgens
de geldende Prijslijst van Yogacentrum Innerwork.
3.3          Op het moment dat de Klant zicht inschrijft en het Abonnement betaalt, verwerkt Yogacentrum Innerwork het Abonnement in het systeem en dient de Klant de Algemene Voorwaarden te accepteren, waarop het Abonnement van kracht is  en de Klant (periodiek) zijn of haar toepasselijke Abonnement betaalt.
3.4          De Klant kan kiezen uit de verschillende Abonnementen die Yogacentrum Innerwork biedt. De beschikbare Abonnementen met de daarbij behorende Prijzen zijn gepubliceerd op de Website. Voor alle Abonnementen geldt de opzegtermijn (‘Opzegtermijn”) van 1 (één) kalendermaand. Specifiek is het volgende van toepassing op de beschikbare Abonnementen:
 • Maandabonnementen (‘Maandabonnementen’) zijn doorlopend en worden maandelijks stilzwijgend verlengd wanneer de Klant het lopende Abonnement niet heeft beëindigd met inachtneming van de geldende Opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand. Klant ontvangt maandelijks de rekening of betalingsverzoek voor
  het lopende Abonnement.
 • Overige Abonnementen,  anders dan Maandabonnementen, zijn van kracht voor de duur van het Abonnement zoals overeengekomen tussen Klant en YI. Wanneer Klant het Abonnement niet heeft opgezegd met inachtneming van de Opzegtermijn van 1 (één) maand, dan zal de Klant automatisch een bericht ontvangen waarin de Klant wordt gewezen op het eindigende Abonnement en dat er een keuze gemaakt moet worden voor een nieuw Abonnement. Indien de Klant het lopende Abonnement niet heeft opgezegd met inachtneming van de Opzegtermijn van 1 (één) maand èn geen keuze voor een opvolgende Abonnement heeft gemaakt, dan wordt automatisch het doorlopende Maandabonnement aangegaan en zal de Klant daarvoor de periodieke rekeningen ontvangen totdat Klant het Maandabonnement met inachtneming van de geldende Opzegtermijn beëindigd. De klant heeft evenwel de mogelijkheid na afloop van een Abonnement op de lokatie van Yogacentrum Innerwork een keuze te maken voor een nieuw Abonnement, anders dan het Maandabonnement, om lessen te blijven volgen.
3.5          Naast Abonnementen, Proeflessen, Losse Les(sen) biedt Yogacentrum Innerwork Workshops en Cursussen op het gebied van yoga, meditatie, andere vormen van lichaamsbeweging of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De prijzen hiervoor verschillen per Workshop of Cursus en zijn gepubliceerd op de Website.

4.
Betalingen en prijzen

4.1          Facturen van YI hebben de betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum zoals vermeld op de door Klant ontvangen factuur of nota. Facturen voor Cursussen en Workshops moeten in ieder geval voor aanvang zijn voldaan.
4.2          Indien de Klant de betalingsverplichtingen niet kan nakomen heeft Yogacentrum Innerwork het recht de Klant uit te sluiten van deelname met behoud van de betalingsverplichting(en) van Klant aan Yogacentrum Innerwork. Yogacentrum Innerwork behoudt het recht zowel administratieve als juridische kosten aan de Klant door te rekenen bij niet tijdige betaling.
4.3          De Prijzen zoals vermeld op de Website kunnen tussentijds worden aangepast. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een Klant het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de Klant het lopende Abonnement te beëindigen met inachtneming van de geldende Opzegtermijn. De Klant dient wel aan alle
voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

5.
Gedragscode / huisregels

5.1          Iedere Klant dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden:
 • Niet roken in het pand.
 • Geen schoenen in de yogastudio.
 • De (fysieke) integriteit van de Klanten zal ten alle tijden
  worden gerespecteerd. Sexuele intimidatie wordt niet getolereerd.
5.2          De leiding van Yogacentrum Innerwork behoudt zich het recht voor de Klant deelname aan de lessen te ontzeggen en het Abonnement per direct te beëindigen met behoud van de betalingsverplichtingen van Klant aan Yogacentrum Innerwork en zonder restitutie van reeds gedane betalingen van Klant aan Yogacentrum Innerwork indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

6.
Lesrooster en lokatie

6.1          Yogacentrum Innerwork biedt diverse vormen van yoga & meditatie lessen, verschillende Cursussen en Workshops aan. Deze vinden allen plaats in het Yogacentrum aan de Helmlaan 64, 2015 LG te Haarlem.
6.2          Het huidige lesrooster is beschikbaar op de Website. Yogacentrum Innerwork behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het Lesrooster zullen zover mogelijk van te voren worden aangekondigd door Yogacentrum Innerwork via de Website of via e-mail.
6.3          Yogacentrum Innerwork behoudt zich het recht voor om een ingeroosterde les te annuleren of de docent(e) te wijzigen zonder opgaaf van reden. In een dergelijk geval zullen lesgelden niet worden vergoed aan de Klant. De Klant behoudt evenwel het recht een hierdoor gemiste les op een ander beschikbaar moment te reserveren.
6.4          Op de Website staan de dagen vermeld waarop geen lessen plaatsvinden bij Yogacentrum Innerwork.
6.5          Tijdens vakanties hanteert Yogacentrum Innerwork mogelijk een aangepast rooster. De aanpassingen op het rooster staan dan tijdig op de Website vermeld.
6.6          Een Abonnement is geldig voor één of meerdere lessen van de keuze  van de Klant. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald tijdens andere beschikbare lessen. Hierbij geldt dat de gemiste lessen alleen ingehaald kunnen worden in de abonnementsperiode waarin de les werd gemist. Het is ook mogelijk lessen in te halen bij een andere les op een andere dag en/of tijdstip.

7.
Reserveren en annuleren van lessen en niet opdagen voor gereserveerde lessen

7.1          Klanten die een Abonnement hebben met reeds gereserveerde lessen hoeven geen plaats meer te reserveren . Alle overige Klanten dienen online een plek te reserveren om er zeker van te zijn dat er een plaats is in de les. Het niet reserveren kan betekenen dat de Klant naar een les komt en er geen plek is. Voor Klanten die voor de eerste keer komen zal een plek worden gereserveerd door Yogacentrum Innerwork zodra Klant zich aanmeld voor een Proefles of Proefserie.
7.2          Een gereserveerde les kan via de Website kostenloos worden geannuleerd tot vier (4) uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 4 uur van tevoren worden gedaan worden volledig in rekening gebracht en eventueel in mindering gebracht op het Abonnement, of indien Klant geen krediet heeft op zijn of haar Abonnement dan zal deze les bij
het eerstvolgende bezoek in rekening worden gebracht.
7.3          Het niet opdagen voor een door Klant gereserveerde les zal volledig in rekening worden gebracht bij de Klant door het bedrag automatisch te verrekenen met zijn of haar Abonnement of zal deze les bij het eerstvolgende bezoek in rekening worden gebracht.

8.
Beëindiging en bevriezing van Abonnement

8.1          De Klant kan een lopend Abonnement beëindigen met inachtneming van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient voor de 1e van de maand te geschieden door een e-mail te sturen naar info@Yogacentrum-Innerwork.nl.
Abonnementsgelden worden niet vergoed of gerestitueerd.
8.2          In het geval van langdurige ziekte of blessure, komt de Klant in aanmerking voor opschorting van zijn of haar Abonnement gedurende een maximale periode van 6 maanden. Een aanvraag voor opschorting dient schriftelijk te worden ingediend samen met een doktersverklaring per e-mail naar info@Yogacentrum-Innerwork.nl
8.3          Tijdens de geldigheid van een Abonnement heeft de Klant het recht om een (1) keer per jaar zijn of haar Abonnement te bevriezen gedurende maximaal een (1) maand in verband met het opnemen van vakantie. Een verzoek voor bevriezing vanwege vakantie dient schriftelijk te worden ingediend per e-mail aan info@Yogacentrum-Innerwork.nl.
8.4          Er worden door Yogacentrum Innerwork geen betaalde gelden voor Abonnementen gerestitueerd aan Klant of
betalingsverplichtingen met betrekking tot Abonnementen van Klant aan Yogacentrum Innerwork gecrediteerd.

9.
Reserveren en annuleren van workshops en cursussen

9.1          Reserveringen voor Workshops en Cursussen kunnen online worden gedaan. Voor Cursussen en Workshops geldt dat annuleren enkel schriftelijk of per email aan info@Yogacentrum-Innerwork.nl kan voor aanvang van de Cursus of Workshop. Er worden geen gelden gerestitueerd of betalingsverplichtingen gecrediteerd zodra aanvang is geschied. Annuleren van een inschrijving voor een Cursus of Workshop kan kostenloos tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de
betreffende Cursus of Workshop. Indien Klant meer dan 1 week (7 dagen) en niet langer dan 2 weken (14 dagen) voor de startdatum van de betreffende Cursus of Workshop annuleert, dan wordt  50 % gerestitueerd van het betaalde of wordt gecrediteerd voor de helft van de openstaande betalingsverplichtingen voor de betreffende Cursus of Workshop. Indien Klant minder dan 1 week voorafgaand aan de Cursus of Workshop annuleert, dan heeft Klant geen recht op restitutie van het betaalde of behoudt de betalingsverplichtingen voor de gereserveerde Cursus of Workshop.
9.2          Yogacentrum Innerwork behoudt zicht het recht voor een Workshop of Cursus te annuleren of data te wijzigen zonder opgaaf van redenen. In een dergelijk geval zal de Klant zijn of haar betaalde Workshop of Cursus gelden of terug ontvangen of zal worden ontslagen van betalingsverplichtingen voor de betreffende Cursus of Workshop.

10.
Aansprakelijkheid

10.1        Yogacentrum Innerwork kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van of bij de Klant. Klant is zich hiervan bewust en komt op eigen risico naar lessen, Cursussen en Workshops van Yogacentrum Innerwork.
10.2        Yogacentrum Innerwork behoudt het recht de opdracht te vervullen op eigen gekozen wijze. Noch Yogacentrum Innerwork, noch het managementteam, noch de staf, noch de docenten zijn aansprakelijk voor en accepteren geen geldelijke verplichtingen voor verlies, diefstal, schade of onrecht van welke orde dan ook, behalve in geval van bewezen
en grove nalatigheid door Yogacentrum Innerwork.
10.3        Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met Yogacentrum Innerwork, zowel wat betreft participatie in, of opdrachten voor het organiseren van lessen, Cursussen, Workshops, trainingen of andere vormen van educatieve activiteiten en wat betreft adviserende opdrachten in de breedste zin van het woord. Wijzigingen in
afspraken zijn enkel geldig in zoverre ze door Yogacentrum Innerwork schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij de wet anders voorschrijft, worden geschillen betwist in het kanton waar Yogacentrum Innerwork gevestigd is.
10.4        Iedere Klant die bij Yogacentrum Innerwork lessen en of Workshops of Cursussen volgt is verplicht een
zwangerschap en of lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de Docent.
10.5        Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Voorwaarden en daarbij accepteert de Klant het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. Yogacentrum Innerwork biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:
 • Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint
  wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent
 • Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht
  informeer dan altijd de docent(e) voordat je met een yogales begint
 • Luister en volg de instructies op van de docent(e)
 • Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen
 • Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn
 • Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden
  uitgevoerd

Privacy

Yogacentrum Innerwork gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Yogacentrum Innerwork zal persoonlijke informatie van Klanten nooit aan derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.